Preguntes freqüents

IVTM Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Si no faig servir el meu vehicle, he de pagar aquest impost?

Sí. Aquest impost es paga per ser titular d’un vehicle apte per a circular per les vies públiques, i no en funció de si es fa servir o no per a circular.

Tornar amunt

En quins supòsits es prorrateja la quota de l’IVTM?

La quota de l’IVTM es prorrateja per trimestres naturals, en funció dels que queden per vèncer, en els següents supòsits:

 • Noves adquisicions (inclou el trimestre en què es produeix la matriculació)
 • Baixa definitiva del vehicle (pels trimestres que resten per transcórrer en el moment d'anotar la baixa al Registre de Trànsit)
 • Baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle (pels trimestres que resten per transcórrer en el moment d’anotar la baixa al Registre de Trànsit).
Tornar amunt

Com es dóna de baixa de l’IVTM un vehicle?

En els casos de venda, baixa temporal o baixa definitiva, cal anar a la Prefectura de Trànsit, que és qui en té la competència. Prèviament heu de demanar cita i consultar els requisits per a la tramitació al web de la DGT (web disponible en castellà), o trucant al telèfon 060.

Ara bé quan el motiu de la baixa definitiva sigui el desballestament, no es podrà tramitar a la Prefectura de Trànsit, haureu de posar-vos en contacte amb un Centre Autoritzat del Tractament (CAT).

Tornar amunt

He donat de baixa definitiva el meu vehicle. Tinc dret a la devolució d’una part o de tota la quota pagada del rebut de l’IVTM de l’exercici de la baixa?

Sí. La quota de l’IVTM es prorrateja en el supòsit de baixa definitiva —voluntària, d’ofici, per exportació—, i també en el supòsit de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle.

Si la baixa es produeix al 4r. trimestre de l’any (octubre, novembre o desembre) la quota no es prorrateja.

La devolució de la part proporcional s’ha de sol·licitar a aquest Organisme mitjançant el model d’instància establert.

Tornar amunt

Tinc dret a la devolució del rebut de l’IVTM de l’any en que he venut el vehicle?

En cas de transferències, no hi ha dret a la devolució.

Tornar amunt

Puc vendre el meu vehicle si tinc rebuts de l’IVTM d’anys anteriors pendents?

No. Trànsit verifica que no hagin rebuts pendents de pagament, en cas contrari no es pot anotar al registre de la DGT el canvi de titularitat.

Tornar amunt

He venut un vehicle aquest any, per què he de pagar el rebut sencer?

Està obligat al pagament qui té la titularitat del vehicle el dia 1 de gener de l’exercici corrent, ja que és llavors quan s’acredita l’impost. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

D’altra banda, no es considera que un vehicle hagi estat venut fins que no es fa el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit.

Tornar amunt

He venut un vehicle i el rebut encara surt a nom meu, què he de fer?

Quan es produeix la transmissió d’un vehicle entre particulars, el venedor ha de comunicar-ho, en el termini de 10 dies, a la Prefectura Provincial de Trànsit d’on tingui el seu domicili legal o d’on va ser matriculat el vehicle.

Si el transmetent incompleix aquesta obligació, continuarà sent considerat titular del vehicle transmès.

La notificació de la transmissió s’ha d’acompanyar del permís o llicència de circulació.

Tornar amunt

Per què he de pagar l’IVTM en un municipi on ja no hi visc?

L’article 97 del text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que la gestió de l’impost correspon a l’ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle.

Quan el contribuent canvia de domicili, ha de comunicar el canvi a la Direcció General de Trànsit, tal com s'explica a l'apartat canvi de domicili.

Tornar amunt

En quins casos es pot sol·licitar exempció de l’IVTM?

Discapacitat : Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. L’exempció s’aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.

La documentació a presentar és la següent:

 • Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat ()
 • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle
 • Fotocòpia acarada amb l’original del permís de circulació
 • Fotocòpia acarada del certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 per 100, emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o autoritzar a aquest Organisme a consultar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat les dades completes del grau de discapacitat i que figura al model instància per a sol·licitar aquest benefici.
 • En cas que ho demani una altra persona, ha de presentar una autorització del titular del vehicle degudament complimentada i fotocòpia del DNI de tots dos.

Vehicles agrícoles: Estan exempts de l’impost sempre que disposin de la cartilla d’inspecció agrícola o del certificat d’inscripció en el registre de maquinària agrícola.

La documentació a aportar és:

 • Permís de circulació del vehicle
 • Fitxa tècnica
 • Cartilla d’inspecció agrícola o certificat d’inscripció en el registre de maquinària agrícola.

Aquestes dues exempcions no s’apliquen de manera automàtica i requereixen de sol·licitud prèvia del titular del vehicle.

Vegeu el termini per presentar la sol·licitud a l’apartat beneficis fiscals de l’IVTM.

Un cop emplenada la sol·licitud podeu presentar-la com a document adjunt al registre electrònic de l’ORGT.

Tornar amunt

El meu vehicle té més de 25 anys. Puc considerar que està bonificat en un 100%, de conformitat amb el que es preveu en l’article 95.6 de la LRHL?

L’article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, habilita els ajuntaments per regular a les seves ordenances, entre d’altres, una bonificació de fins al 100% dels vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys.

Primer ha de comprovar-se que l’ordenança fiscal reguladora de l'IVTM preveu aquesta bonificació. En cas afirmatiu, caldrà veure quin és el percentatge corresponent (fins al 100%) i l’antiguitat del vehicle requerida com a mínima (sempre superior a 25 anys).

A més d’aquesta bonificació els ajuntaments podran regular les següents:

 • De fins al 100 per cent per als vehicles històrics,
 • O de fins al 75 per cent per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus motors i la seva incidència en el medi ambient.

Així doncs, les bonificacions de l'article 95.6 a) del TRLHL estan condicionades al fet que el corresponent ajuntament faci ús de la seva potestat reglamentària per tal de regular-la.

Per saber si per a un exercici en concret un municipi regula alguna bonificació potestativa i el valor d'aquesta bonificació, consulteu l'ordenança fiscal vigent a l’exercici de que es tracti.

Vegeu el termini per presentar la sol·licitud a l’apartat beneficis fiscals de l’IVTM.

Tornar amunt