IVTM Impost sobre vehicles de tracció mecànica

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) està regulat als articles 92 a 99 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.