L'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) està regulat als articles 104 a 110 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.