Navegador Safari |
AVÍS IMPORTANT: Tancament d'oficines i ampliació de l'atenció telefònica (Llegiu +)

L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres està regulat als articles 100 a 103 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.