AVÍS IMPORTANT: Reobertura esglaonada d'oficines - Ampliació de l'atenció telefònica (Llegiu +)
Preguntes freqüents

IBI Impost sobre béns immobles

El rebut encara ve a nom meu, tot i que fa anys que vaig vendre el pis.

Des de gener de 1999, quan la transmissió de domini d’una finca es formalitza en escriptura pública o se’n sol·licita la inscripció al Registre de la Propietat en el termini màxim de 2 mesos (sempre que hi figuri la referència cadastral) no és necessari presentar declaració a l’administració.

No obstant, si l’escriptura és anterior a gener de 1999 o si no hi figura la referència cadastral, un cop s’ha signat l’escriptura o document públic cal presentar la documentació a l’oficina de l’ORGT.

Per a l’exercici següent el rebut ja figurarà a nom del nou titular.

Tornar amunt

Com es tramita un canvi de nom?

Cal aportar, a qualsevol de les oficines de l’ORGT, la següent documentació:

 • Fotocòpia de l’escriptura que origina la transmissió
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’IBI-urbana pagat
 • Fotocòpia del DNI-NIF del/s nou/s titular/s

Quan es tramita el canvi de nom, es comunica al nou propietari.

Tornar amunt

Vaig vendre la casa el mes de gener passat, però el rebut d’IBI-urbana d’aquest any ha sortit a nom meu, tot i que vaig aportar la documentació per al canvi de titularitat.

És correcte. L’IBI és un impost que s’acredita el dia 1 de gener de cada any, és a dir, que el titular de la finca a 1 de gener és l’obligat al pagament del rebut. El canvi de titular no serà efectiu fins a l’exercici següent.

Tornar amunt

Per què no puc canviar el nom en un rebut si tinc un contracte privat?

Per poder fer el canvi de titularitat en el rebut d’IBI, és necessari que s’hagi formalitzat una escriptura pública o elevat a públic el contracte privat.

Tornar amunt

El rebut que estic pagant de l’Impost sobre béns immobles només inclou el solar/terreny i en canvi tinc construïda una edificació. Com dono d’alta aquesta construcció?

És necessari tramitar l'alta a efectes cadastrals. Per a això, cal formalitzar el corresponent imprès que podrà obtenir en la seu electrònica de la Dirección General del Catastro

Tornar amunt

Per què s’ha incrementat tant el rebut de l’Impost sobre béns immobles d’enguany?

Els increments es poden produir per diversos motius:

 • Per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral.
 • Per l’increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
 • Per l’increment del tipus impositiu acordat per l’ajuntament.
 • Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta al seu valor cadastral.
Tornar amunt

Com s’obté el valor cadastral?

És la suma del valor del sòl —que considera diferents paràmetres: qualificació urbanística dels terrenys, superfície...— i el valor de la construcció —que té en compte: els metres quadrats construïts, l’antiguitat de la construcció, els serveis...).

Cadascun d’aquests factors obeeix una normativa concreta, que és competència exclusiva de la Gerència Territorial del Cadastre (Ministeri d’Hisenda). Els recursos en aquest aspecte s’han de presentar davant dita Gerència.

Tornar amunt

Quan s’ha de començar a pagar l’IBI en una obra nova?

L’any següent a la data que indica el certificat final d’obres com a data d’acabament de l’obra. Amb anterioritat, s’haurà pagat l’IBI només pel valor cadastral del sòl.

Tornar amunt

Els habitatges de protecció oficial tenen cap benefici fiscal en el rebut d’IBI-urbana?

Sí, tenen 3 anys de bonificació —a comptar des de la data d’obtenció de la cèdula de qualificació definitiva— del 50% de la quota a pagar.

La bonificació és de caràcter pregat, és a dir, s’ha de sol·licitar expressament, i no s’atorga amb efectes retroactius a la data de sol·licitud.

Tornar amunt

Quina documentació he de presentar per sol·licitar la bonificació aplicable als habitatges de protecció oficial?

 • Fotocòpia del DNI-NIF
 • Fotocòpia del darrer rebut d’IBI-urbana
 • Fotocòpia acarada del Certificat final d'obres visat pel Col·legi d'Arquitectes
 • Fotocòpia acarada de la Cèdula de qualificació definitiva inscrita en el Registre de la Propietat
 • Fotocòpia de l'escriptura
Tornar amunt

El número de carrer que figura al rebut d’IBI (objecte tributari) no correspon al número de policia del carrer. Cal modificar-ho?

L’emplaçament de la finca s’identifica amb la referència cadastral. Si aquesta és la correcta, cadastralment no té massa importància que no coincideixin.

Pot modificar-se mitjançant un certificat de l’ajuntament on es faci constar que a aquella referència li correspon el número X. Mitjançant l’ORGT, s’envia al cadastre i, en posteriors exercicis, apareix la modificació.

Tornar amunt

Com puc declarar una alteració d'un bé immoble al cadastre?

Hi ha una sèrie d'alteracions físiques, econòmiques o jurídiques del béns immobles que s'han de declarar al cadastre. Els models de declaració aprovats són els següents:

 • Model 901 N: declaració cadastral per alteració de la titularitat i per variació de la quota de participació en bens immobles.
 • Model 902 N: declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • Model 903 N: declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o divisió.
 • Model 904 N: declaració cadastral per canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderroc.

Aquests models de declaració els podeu trobar a el web del cadastre, on us els podreu descarregar, així com la relació de la documentació justificativa que ha d'acompanyar les declaracions.

Tornar amunt