AVÍS IMPORTANT: Reobertura esglaonada d'oficines - Ampliació de l'atenció telefònica (Llegiu +)

L’Impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.