AVÍS IMPORTANT: Reobertura esglaonada d'oficines - Ampliació de l'atenció telefònica (Llegiu +)
Glossari de termes

IBI Impost sobre béns immobles

Acreditació de l'impost

Naixement de l'obligació de pagar un tribut. Per exemple, el naixement de l'obligació de pagar l'Impost sobre béns immobles es produeix el primer dia del període impositiu, és a dir, l'1 de gener de cada any. L'acreditació de l'impost també s'anomena meritament.

Tornar amunt

Base imposable

Quantia sobre la qual es determinarà la quota tributària que ha de de pagar pel contribuent, d'acord amb el que estableix la llei pròpia de cada tribut. Per exemple, en l'Impost sobre béns immobles la base imposable és constituïda pel valor del bé immoble.

Tornar amunt

Bonificació

Reducció del deute tributari establerta en la llei i aplicable en circumstàncies determinades. Per exemple, en els casos d'habitatges de protecció oficial en l'Impost sobre béns immobles.

Tornar amunt

Contribució

El terme contribució, en l’àmbit tributari, designa l’impost municipal conegut com a contribució territorial urbana (o rústica) que fins a l’any 1989 gravava els béns immobles urbans (o rústics). A partir d’aquell any, la Llei d'Hisendes Locals va substituir el terme contribució pel d’Impost sobre béns immobles (urbans o rústics), més conegut per IBI.

Tornar amunt

Immoble de naturalesa rústica

Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, i segons determina l'article 61 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es considera immoble de naturalesa rústica tot aquell definit com a tal en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. Constitueix el fet imposable d'aquest impost la titularitat dels drets assenyalats en l'article citat.

Tornar amunt

Immoble de naturalesa urbana

Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, i segons determina l'article 61 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es considera immoble de naturalesa urbana tot aquell definit com a tal en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. Constitueix el fet imposable d'aquest impost la titularitat dels drets assenyalats en l'article citat.

Tornar amunt

Obra nova

Nova edificació o construcció realitzada que, als efectes cadastrals, ha de declarar-se a la Gerència Territorial del Cadastre per tal d'actualitzar el valor cadastral de l'immoble. (En els Ajuntaments on l'Impost sobre béns immobles el gestiona l'ORGT, aquesta declaració ha de presentar-se davant les oficines d'aquest organisme).

Tornar amunt

Ponència de valors

És el document administratiu que recull els valors del sòl i de les construccions, els criteris i els mòduls de valoració, així com el planejament urbanístic i altres elements necessaris per dur a terme la valoració.

Tornar amunt

Referència cadastral

És un identificador oficial i obligatori de tots els béns immobles. Aquest codi l'assigna el Cadastre, de tal manera que tot immoble té una única referència cadastral. Dins de la referència cadastral hi ha incloses les coordenades geogràfiques del terreny de què es tracti.

Tornar amunt

Valor cadastral

El valor cadastral és un valor administratiu que serveix de base, entre altres aspectes, per al càlcul de l'Impost sobre béns immobles. S'obté a partir de les dades existents en el Cadastre Immobiliari, i es fixa amb referència al valor de mercat, sense que en cap cas pugui excedir d'aquest. Es calcula mitjançant un procediment concret (ponència de valors) i és integrat pel valor del sòl i el de les construccions.

Tornar amunt