L’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles 78 a 91 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.