Sol·licitar la devolució d’un pagament

Sol·licitar la devolució d’un pagament

Si heu realitzat el pagament de qualsevol dels tributs locals o multes de circulació dels municipis que han delegat la recaptació en la Diputació de Barcelona i creieu que ho heu fet de forma indeguda, podeu sol·licitar-ne la devolució.

Per a sol·licitar la devolució d’un pagament, heu d’emplenar l’imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la vostra sol·licitud de devolució.

Aquest imprès de devolució s’haurà de trametre per registre electrònic adjuntant la documentació justificativa.

Instruccions

  • Empleneu l'imprès de devolució. Cal un imprès per a cada concepte del qual se’n sol·licita la devolució.
  • Adjunteu en tots els casos l'escaneig del rebut/liquidació del qual se sol·licita la devolució. Quan es tracti de devolució per pagament duplicat caldrà adjuntar l'escaneig dels dos rebuts/liquidacions. En el cas de prorrateig també caldrà adjuntar l'escaneig del rebut/liquidació.
  • En cas que la persona que sol·licita la devolució no sigui el titular del rebut/liquidació, caldrà adjuntar l'autorització expressa del titular del rebut/liquidació.
  • En cas d’actuar com a representant d’una entitat jurídica caldrà còpia de l’escriptura de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris caldrà còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats caldrà còpia del document de constitució o estatuts de l’entitat..
  • En cas de sol·licitar la devolució d’ingressos d’IVTM, seguiu les instruccions anteriors i empleneu l’imprès específic.