Com pagar les multes de trànsit amb bonificació

Si us apunteu al servei gratuït de notificació electrònica, rebreu puntualment les possibles denúncies per infraccions de circulació i les podreu pagar dins el termini per gaudir de la reducció del 50 per cent en els casos i condicions que preveu la Llei de seguretat viària, encara que no hagueu comunicat a l'Administració el darrer canvi de domicili. També rebreu electrònicament tota la resta de comunicacions i notificacions de l’ORGT tant de tributs com de multes.


Tràmit d'alta

Per rebre les notificacions en format electrònic cal que us doneu d'alta amb el tràmit de Notificació electrònica que us permet designar un representant per a la seva recepció. En el moment de la sol·licitud heu d'indicar l’adreça de correu electrònic i/o el número de telèfon mòbil on voleu rebre els avisos de que l’ORGT ha posat a la vostra disposició una notificació electrònica.


Recepció de les notificacions

Les notificacions de l'ORGT inclouen el document per pagar, si és el cas, amb bonificació i s'han de consultar al servidor de notificacions electròniques de l'AOC. A http://orgt.cat/notificacions trobareu els requisits i l'enllaç per accedir-hi. Les notificacions de les altres administracions s’hauran de consultar a les plataformes corresponents. Cada cop que sigueu destinataris d'una notificació, rebreu un missatge de correu electrònic o un SMS avisant que teniu pendent de llegir una notificació. Des del moment en que accediu al contingut de la notificació, s’entendrà que aquesta ha estat efectiva. Un cop transcorreguts 10 dies naturals des que es va generar una notificació sense que s'hi hagi accedit, s'entendrà com a rebutjada i continuarà el procediment, amb els mateixos efectes que si s’hagués practicat la notificació.

Vegeu també les recomanacions perquè no se us passi la data límit de pagament dels vostres tributs.