Adreça fiscal i dades bàsiques
Adreça fiscal i dades bàsiques

Podeu sol·licitar la modificació de les vostres dades identificadores que figuren en aquesta administració així com l’adreça de notificació.

En cas de persones jurídiques s'haurà de presentar el CIF de l’empresa on figuri la nova adreça fiscal (comunicada a l’AEAT).

Heu de presentar la vostra sol·licitud al registre electrònic de l’ORGT. (requereix idCAT Mòbil o certificat digital).

També podeu efectuar el tràmit enviant aquest formulari per correu postal adjuntant la documentació indicada.

Recomanacions

Si sou persona física, us recomanem que us apunteu al servei de notificació electrònica. La notificació postal endarrereix la recepció de les comunicacions entre 2 i 4 setmanes respecte de la notificació electrònica.

Els subjectes inclosos a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració. Us aconsellem que comuniqueu uns mitjans per ser avisats quan aquest Organisme posi notificacions electròniques a la vostra disposició.