Què és l’ORGT?

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

A les següents seccions podeu consultar informació més detallada sobre l’ORGT:

  • Presentació Presentació de l'Organisme de Gestió Tributària.
  • Estatuts de l'Organisme Estatuts que regulen el funcionament de l'ORGT.
  • Funcions Funcions que pot fer l'ORGT per als ajuntaments.
  • Organització Estructura interna del ORGT.
  • Mitjans i objectius La memòria anual de l'ORGT conté la informació sobre el personal, oficines, equipament informàtic de l'ORGT, col·laboració interadministrativa i sobre els objectius i projectes de l'ORGT.