Data i hora oficial

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyala que "El registre electrònic de cada administració o organisme es regeix als efectes de còmput dels terminis per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés, que ha de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la integritat i ha de figurar de manera accessible i visible."

Pel que fa a les sol·licituds, escrits i comunicacions efectuades en dies inhàbils, s’entendrà que aquestes han estat presentades en la primera hora del primer dia hàbil següent.

Per tenir certesa de la data i hora oficials de la seu electrònica cal actualitzar la pàgina