Dades de contacte

Ajuda als usuaris i usuàries del web (incidències tecnològiques)

Informació tributària per a persones físiques

Xarxa d’oficines de l’ORGT

Centre d’Informació Tributària

Cita prèvia obligatòria

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028   BARCELONA
Telèfon. 932 029 802