Anunci de cobrança i d'exposició pública de padrons

En el Butlletí Oficial de la Província es va anunciar el calendari fiscal 2021 dels ingressos de dret públic de venciment periòdic dels ajuntaments i d'altres entitats de dret públic de la província que han delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona, a proposta dels mateixos ens públics.

Llocs i mitjans de pagament

 • Seu electrònica de l'ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu mòbil a l'adreça http://orgt.diba.cat.
  Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit.
 • Presencialment a les oficines de les entitats financeres que figuren en el document de pagament.
  Mitjans admesos: Pagament en els caixers automàtics habilitats a l'efecte.
 • Centre d'Atenció Telefònica de l'ORGT.
  Mitjans admesos: Domiciliació bancària, targeta de crèdit o dèbit.
  Dies i hores d'ingrés: A la seu electrònica o als caixers automàtics de les entitats financeres que prestin servei de caixa, a qualsevol dia i hora. Al Centre d'Atenció Telefònica de l'ORGT dins de l'horari d'atenció telefònica.
  El pagament amb targeta de crèdit o dèbit només es podrà utilitzar quan l'import del deute no superi els sis mil euros.
 • Es pot pagar per domiciliació bancària mitjançant el web a http://orgt.cat/domiciliacions. Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en el compte bancari serà la que figura a la columna denominada "Càrrec domiciliació". Els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l'ORGT la relació de rebuts carregats al seu compte bancari, veure el detall i obtenir-ne el justificant de pagament.

Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l'oficina gestora corresponent al municipi, l'adreça de la qual es pot consultar a la seu electrònica de l'ORGT, http://orgt.diba.cat, on també es poden dur a terme determinats tràmits.

Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per cent quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent més els interessos de demora transcorreguts els dits terminis.

Exposició pública de padrons

L'exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals a comptar des de 10 dies abans de l'inici del període voluntari de pagament, encara que el cobrament es realitzi de forma fraccionada, per aquells conceptes la gestió dels quals hagi estat delegada per l'ajuntament o ens públic en la Diputació de Barcelona. Mitjançant l'exposició pública de padrons es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l'empara del previst a l'article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d'exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar l'expedient, llevat de les dades excloses del dret d'accés. La consulta es podrà fer a la seu electrònica o a les oficines de l'ORGT, tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.

Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades es podrà interposar recurs de reposició davant de la Gerència de l'ORGT, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.

La consulta dels expedients en exposició pública es pot dur a terme en aquesta seu electrònica amb certificat o identificador digital a l'opció de tributs pendents. (Si disposeu de targeta sanitària individual del CatSalut, podeu obtenir al moment un identificador idCAT Mòbil.)

L'anunci del calendari fiscal 2020 dels ajuntaments i d'altres entitats de dret públic de la província que han delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona, així com les modificacions que es van produir durant l'any, van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província.