Tauler d’anuncis

Anuncis de l’ORGT publicats al BOP en els darrers dos mesos


Només pels padrons que estan en exposició pública

De conformitat amb allò establert als articles 112.1 de la Llei general tributària i 44 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat els actes administratius que no han pogut ser notificats als interessats o als seus representants per causes no imputables a aquesta Administració, requerint-los perquè compareguin en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci, en el lloc indicat en el corresponent butlletí on figura també la relació de notificacions pendents, interessats, procediments i òrgan competent de la tramitació de l’expedient.

A partir de l’1 de juny de 2015 aquest Organisme de Gestió Tributària ha passat a publicar en el Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat els anuncis de citació per a notificació per compareixença en aplicació d’allò establert a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Suplement de Notificacions del BOE - Tauler Edictal Únic - Requereix identificació amb certificat digital (no és obligatori que sigui del tipus Cl@ve)

Cercar anuncis dels darrers 3 mesos on apareix el meu NIF.


Rebre alertes d'anuncis de notificació que continguin el meu NIF.