Subhastes

Subhasta de béns embargats

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l'organisme encarregat de la recaptació dels recursos públics dels ajuntaments i altres ens públics que han delegat les funcions de recaptació en la Diputació de Barcelona. A aquest efecte, està facultat per la llei per embargar béns i vendre'ls en pública subhasta, per tal de cobrar el deute pendent i saldar el dèbit perseguit amb el producte obtingut en l'alienació.

Les subhastes són l'última fase del procediment administratiu de constrenyiment i mitjançant les mateixes els òrgans de recaptació tracten de posar en el mercat els béns prèviament embargats als obligats al pagament.

El producte que s'obté en les subhastes es destina a saldar el deute pendent, i en el cas d'haver-hi sobrant es lliura als obligats al pagament o a qui n'acrediti tenir millor dret.

Des del punt de vista dels deutors, la possibilitat que tenen aquests de paralitzar el procediment, en qualsevol fase anterior a l'emissió de la certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, mitjançant el pagament del deute que mantenen, fa que molts dels lots es retirin de la subhasta abans de la seva adjudicació.

La subhasta dels béns serà única i es realitzarà per mitjans electrònics en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

La descripció dels béns o lots, els tipus de subhasta de cadascun, els trams de licitació, les càrregues, gravàmens i situacions jurídiques dels béns i dels seus titulars que han de quedar subsistents, sense aplicar a la seva extinció el preu de la rematada, i els locals o recintes on es troben dipositats són els que figuren en el document "Dades essencials dels béns a subhastar".

Tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, els licitadors no tindran dret a exigir altres títols de propietat que els aportats en l'expedient. En cas de no estar inscrits els béns en un registre públic, el document públic de venda és títol mitjançant el qual pot efectuar-se la immatriculació en els termes previstos en la legislació hipotecària, i, en els altres casos en què calgui, els licitadors hauran de procedir, si els interessa, com disposa el títol VI de la Llei Hipotecària per a dur a terme la concordança entre el registre i la realitat jurídica.

Als efectes anteriorment assenyalats, els títols disponibles podran ser examinats per qui estigui interessat en el Servei de la Unitat Central de Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situat en el Recinte de la Maternitat, a la Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Mestral, 4a planta), 08028 de Barcelona.

El corresponent tipus de subhasta no inclou els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns.

Totes les despeses i impostos derivats de la transmissió, inclosos els que se'n derivin de la inscripció en el registre del bé adjudicat i del corresponent manament de cancel·lació de càrregues posteriors, seran per compte de l'adjudicatari, amb excepció de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

De conformitat amb la legislació vigent, l'adjudicatari exonera expressament a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de l'obligació d'aportar certificació sobre l'estat dels deutes de comunitat, sent a càrrec del mateix les despeses que existeixin pendents de pagament.

Podrà prendre part en la subhasta, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseeixi capacitat d'obrar conforme a dret i que no tingui per això cap impediment o restricció legal, sempre que s'identifiqui adequadament. S'exceptua de la possibilitat de participar en la subhasta com a licitador al personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, als taxadors, als dipositaris dels béns i als funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment.

Els interessats que vulguin participar en la subhasta hauran d'estar donats d'alta com a usuaris del sistema i accediran al mateix per algun dels mitjans electrònics d'acreditació de la identitat admesos pel Butlletí Oficial de l'Estat, de manera que es garanteixi una plena identificació dels licitadors.

Tot licitador està obligat a constituir, amb anterioritat a la licitació que desitgi realitzar, un dipòsit del 5 per cent del tipus de subhasta del bé o lot. L'import del dipòsit per a cada lot està determinat en el document "Dades essencials dels béns a subhastar”.

El dipòsit haurà de constituir-se per via telemàtica, pels mitjans i en les condicions establertes per a la participació per via telemàtica en procediments d'alienació de béns a través del portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

S'adverteix que si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, aquest dipòsit s'aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer pels perjudicis que origini la falta de pagament del preu de rematada.

En el moment de realitzar la licitació, el licitador podrà optar per reservar el dipòsit constituït per al cas que el millor postor de la subhasta no complís l'obligació d'ingressar la resta del preu d'adjudicació en el termini concedit a aquest efecte. En aquest cas el bé podrà adjudicar-se a favor dels licitadors que li segueixin per l'ordre de les seves respectives postures i, si fossin iguals, per l'ordre cronològic en què haguessin estat realitzades.

En tot cas quan el licitador realitzi una licitació inferior o igual a la major oferta existent fins a aquest moment, el dipòsit quedarà reservat en els termes previstos en l'apartat anterior.

Finalitzat el període de presentació d'ofertes:

a) Quedaran disponibles per als licitadors, els dipòsits dels quals no haguessin quedat reservats conforme als apartats anteriors, les quantitats dipositades excepte la que correspongui al millor postor, la qual quedarà reservada com a garantia del compliment de l'obligació de satisfer la resta del preu d'adjudicació i, si escau, com a part del preu de venda.

b) Les quantitats dipositades que haguessin estat reservades quedaran disponibles una vegada complerta l'obligació pel rematant o adjudicatari de satisfer la resta del preu d'adjudicació.

La subhasta s'anuncia mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i s'obre transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació de l'anunci.

Una vegada oberta la subhasta en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, només es podran realitzar licitacions electròniques durant un termini de vint dies naturals des de la seva obertura. Les licitacions s'enviaran electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal, que retornarà un acusament tècnic garantit amb segell electrònic del moment exacte de recepció de la licitació i de la seva quantia. En aquest instant es publicarà electrònicament la licitació i el postor que veiés superada la seva licitació serà advertit d'aquesta circumstància pel sistema.

Seran admissibles licitacions per import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada, que podran ser, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat "Dipòsit i reserva de dipòsit", reservades per al supòsit que el licitador que hagi realitzat la licitació més alta no ingressi finalment el preu de rematada. En el cas que existeixin licitacions pel mateix import, es preferirà l'anterior en el temps.

La subhasta no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de la realització de l'última licitació, encara que això comporti l'ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d'ampliació de 24 hores.

La subhasta se suspendrà en qualsevol moment anterior al d'emissió de la certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, o, si escau, al d'atorgament de l'escriptura pública de venda si s'efectua el pagament de la quantia establerta en l'article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

El procediment de constrenyiment solament se suspendrà en els termes i condicions assenyalats a l'article 165 de la Llei general tributària.

Finalitzada la fase de presentació d'ofertes la Mesa de subhasta es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals i procedirà a l'adjudicació dels béns o lots conforme a les regles següents:

a) En cas que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquesta postura.

b) Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atès l'interès públic i sense que existeixi preu mínim d'adjudicació, decidirà si l'oferta és suficient, acordant l'adjudicació del bé o lot o declarant deserta la subhasta.

c) Adoptat l'acord corresponent, s'entendrà finalitzada la subhasta i es procedirà a estendre acta pel Secretari de la Mesa.

d) Designat l'adjudicatari conforme als apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, existeixin interessats que siguin titulars d'un dret de tempteig o un altre d'adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l'adjudicació, es comunicarà aquesta a aquests interessats. L'adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, els interessats puguin exercir el seu dret d'adquisició.

a) Certificació administrativa de l'acta d'adjudicació

L'adjudicació serà notificada a l'adjudicatari, instant-li perquè efectuï el pagament de la diferència entre el preu total d'adjudicació i l'import del dipòsit en els 15 dies següents a la data de la notificació, amb l'advertiment que si no el completa en aquest termini perdrà l'import del dipòsit, el qual s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot això, amb independència de les responsabilitats en què pogués incórrer l'adjudicatari pels perjudicis que origini a l'Administració la falta de pagament del preu de rematada, al rescabalament dels quals quedarà obligat en tot cas.

Ingressat preu de la rematada es lliurarà als adjudicataris certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, que contindrà els requisits reglamentàriament establerts, i s'expedirà, si escau, manament de cancel·lació de les càrregues posteriors, d'acord amb el que es disposa en l'article 175, regla 2a, del Reglament Hipotecari.

b) Escriptura pública de venda d'immobles adjudicats

Si els béns adjudicats foren immobles, una vegada notificada l'adjudicació, l'adjudicatari podrà sol·licitar l'atorgament d'escriptura pública de venda de l'immoble.

En la notificació de l'adjudicació s'advertirà que el pagament de la diferència entre el dipòsit constituït i el preu d'adjudicació podrà efectuar-se el dia en què es produeixi l'atorgament de l'escriptura pública de venda.

L'adjudicatari haurà de comunicar de forma expressa que opta per l'atorgament d'escriptura pública en el termini de 5 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació. En aquest cas, l'adjudicatari, en el referit termini de 5 dies, haurà d'efectuar un ingrés addicional del 5 per cent del preu de rematada del bé.

Aquest Organisme atorgarà les escriptures de venda dels immobles que haguessin estat alienats, prèvia citació degudament notificada als obligats al pagament o als seus representants si els tinguessin. Si no compareguessin a la citació, les escriptures s'atorgaran d'ofici a favor dels adjudicataris per l'òrgan competent d'aquesta Administració, que actuarà en substitució de l'obligat al pagament, expedint-se, si escau, manament de cancel·lació de les càrregues posteriors, d'acord amb el que es disposa en l'article 175, regla 2a, del Reglament Hipotecari.

En tot allò no previst en el present document, s'estarà al que estableixen les disposicions normatives que regulen l'alienació mitjançant subhasta.

Ajuda del portal de subhastes de l'Agència del BOE.

Condicions en les quals es desenvolupen els procediments d'alienació en el Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.