Preguntes freqüents

Procediment recaptatori

Com és que un tribut inclou recàrrecs i interessos i no he rebut cap avís de pagament de l’impost?

Els tributs que no es paguen en el seu període reglamentari generen automàticament, en virtut de la llei, recàrrecs i interessos de demora.

Els rebuts de venciment periòdic són aquells que es cobren cada any per les mateixes dates. L’Administració no té l’obligació de notificar individualment els tributs de venciment periòdic i normalment el període de pagament voluntari és de 2 mesos.

La comunicació del termini de cobrament es du a terme de manera col·lectiva, per mitjà de publicació d’edictes en el BOP i en la seu electrònica de l’ORGT.

Durant el període de pagament voluntari el rebut es paga sense recàrrecs. Una vegada finalitzat aquest període i abans que es notifiqui la provisió de constrenyiment és possible pagar-lo amb el 5 per cent de recàrrec.

Notificada la provisió i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la Llei General Tributària el recàrrec serà del 10 per cent. Transcorregut dit termini el recàrrec serà del 20 per cent i es generaran interessos de demora des del dia següent al de la finalització del període voluntari i costes del procediment.

Tornar amunt

Per què he de pagar recàrrec per un dia?

Tot pagament no realitzat dins del període voluntari s’haurà de pagar amb recàrrecs, encara que només hagi transcorregut un dia des del final del període.

L’article 161.4 de la Llei general tributària indica que l’inici del període executiu determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, d'acord amb els articles 26 i 28 d’aquesta llei i, en el seu cas, de les costes del procediment.

Tornar amunt

Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular?

Per fer una devolució d’un rebut a algú que no n’és el titular, cal que el titular del rebut autoritzi de manera expressa la devolució a favor i en un compte del compareixent.

És necessari també aportar fotocòpia del DNI del titular i del compareixent, així com l’original del/s rebut/s pagat/s, a més de la documentació que hi figura a l'imprès de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, ubicat en el web al lloc tràmits sol·licituds descàrrega d'impresos.

Tornar amunt

Necessito un justificant de pagament i no sóc el titular del rebut.

Per obtenir-lo, cal presentar una autorització expressa del titular del rebut, el DNI del compareixent i del titular i, en cas de societats, còpia dels poders del sol·licitant.

Tornar amunt

Puc pagar un deute en terminis o ajornar el pagament?

Sí, sempre que es pugui justificar que la situació econòmica del deutor impedeix efectuar el pagament.

Si el deute està en període de pagament voluntari, pot sol·licitar-se en qualsevol moment dintre del termini per fer el pagament. Si està en executiva, en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels hipotètics béns travats.

La sol·licitud de fraccionament pot presentar-se en qualsevol oficina de l’ORGT.

Tornar amunt

Què he de fer per pagar un deute en terminis o ajornar el pagament?

Cal presentar una sol·licitud, datada i signada, amb la següent informació:

  • Les dades fiscals de qui ho sol·licita i del representant, si s’escau
  • Identificació del deute
  • Causa en què es basa per sol·licitar l’ajornament o el fraccionament
  • Garantia que ofereix
Tornar amunt

Quina garantia he d’aportar?

S’ha d’oferir un aval que cobreixi el deute principal més els interessos de demora, més un 25% d’aquestes dues quantitats i per un termini que excedeixi al menys 6 mesos del venciment del termini garantit (podeu consultar el model d'aval que cal seguir).

Tornar amunt

Puc aportar altres garanties?

Sí, una hipoteca immobiliària o mobiliària, una penyora, una fiança personal i solidària o qualsevol altra que sigui suficient.

Tornar amunt