El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reglament General de Recaptació així com en la Llei General Tributària (LGT).