El procediment de gestió tributària està regulat a la Llei General Tributària (LGT).