Normativa recaptatòria

Informació per al contribuent

Normativa recaptatòria

Les actuacions de l’ORGT s’adeqüen al que disposa la normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic (en aquesta pàgina apareix la normativa en castellà quan el BOE no ha publicat textos consolidats en català).

A més, l’ORGT es regeix per la normativa pròpia fixada en els seus Estatuts, pel Reglament orgànic i funcional i per l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Finalment, l’ORGT ha aprovat diversos decrets en matèria d’Administració Electrònica.