• Interrupció servei Seu Electrònica
  • |
  • No feu cua a les oficines de l'ORGT. Demaneu cita prèvia
  • |
  • Obligació de les persones jurídiques a relacionar-se electrònicament amb l'Administració
  • |

L'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) està regulat als articles 104 a 110 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.