• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
  • |
Alertes i notificació electrònica de tributs i multes

Avisos de notificacions electròniques i alertes de pagament

Cada cop que sigueu destinatari d'una comunicació o notificació de tributs o multes de l’ORGT, aquest organisme us enviarà un missatge de correu electrònic o un SMS avisant que teniu pendent de llegir una notificació de l’ORGT. Hi podreu accedir a la seu electrònica de l’ORGT. Nota: Els subjectes inclosos a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració. Vegeu les condicions de la notificació electrònica.

Tingueu present que si l’interessat té assignada una Direcció Electrònica Vial a la Direcció General de Trànsit, serà preferent per a les comunicacions derivades de procediments sancionadors per infraccions de circulació.

Amb el servei d'alertes l'ORGT us enviarà un avís uns dies abans del càrrec dels rebuts que tingueu domiciliats o d'altres rebuts que tingueu pendents si està a punt de finalitzar el termini de pagament voluntari. Aquest servei podrà incloure altres alertes que l'ORGT posi en marxa en el futur, relatives a ingressos de dret públic que us afectin. Vegeu les condicions del servei d’alertes.