Amb el servei d'alertes l'ORGT us enviarà un avís uns dies abans del càrrec dels rebuts que tingueu domiciliats o d'altres rebuts que tingueu pendents si està a punt de finalitzar el termini de pagament voluntari. Aquest servei podrà incloure altres alertes que l'ORGT posi en marxa en el futur, relatives a ingressos de dret públic que us afectin.

Condicions del servei d’alertes

  • Aquest servei s’ofereix únicament i de forma gratuïta als titulars dels rebuts que recapta l’ORGT per delegació dels ajuntaments.
  • El servei podrà incloure altres alertes que l'ORGT posi en marxa en el futur, relatives a ingressos de dret públic que us afectin.
  • El titular es compromet a donar d’alta únicament la seva adreça de correu electrònic i/o el seu número de telèfon mòbil i a tenir sota el seu control els mecanismes de redirecció automàtica de missatges d’entrada en aquests dispositius.
  • L’ORGT pot interrompre aquest servei per causa major o deixar-lo de prestar de forma definitiva, informant prèviament els usuaris subscrits.
  • Les tecnologies actuals dels sistemes d’enviament de correus electrònics i SMS no poden assegurar la recepció dels missatges en el 100% dels casos ni tampoc que aquesta sigui immediata. La manca de recepció d’aquests avisos informatius no eximeix del pagament dels deutes del titular.

Podeu apuntar-vos-hi o modificar els avisos d'alertes de domiciliats i de fi de voluntària amb identificador digital que podreu obtenir al moment dins del mateix tràmit.