• Avís convocatòria de vaga
  • |
Embarg de sous i salaris

Quan té lloc un embarg de sous

Quan en un expedient s'acorda l'embarg al deutor, s'ha de procedir a embargar les remuneracions que meritin en concepte de sou, primes o retribucions de qualsevol mena, en al cas en què es desconegui l'existència de béns de la seva propietat que puguin figurar amb prelació als sous, els salaris i les pensions (article 169.2 de la Llei General Tributària).

Limitacions a la quantitat embargada

Aquest embarg s'ha de fer amb les limitacions, la proporció i la quantitat que es determina en l'article 607 de la Llei d'Enjudicament Civil.

S'ordena la retenció a l'empresa pagadora, en el mes en què es rep la notificació de l'embarg i si no fos suficient, en els successius, de la part proporcional resultant de l'aplicació de l'escala establerta en l'article esmentat, fins a cobrir el deute pendent.

L'article 607 de la Llei d'Enjudiciament Civil exceptua de l'embarg, el salari mínim interprofessional vigent, i estableix en quina proporció es poden embargar les quantitats que excedeixin de l'equivalent a aquest primer salari.

Calculeu la part embargable del sou (any 2018):