• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
 • |

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ORGT. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d’acord amb l’article 270 del vigent Codi Penal.

Aquest lloc web posa a disposició dels usuaris fitxers en format PDF i en format Word. Per llegir fitxers PDF podeu descarregar la darrera versió de l’Acrobat Reader. Per llegir fitxers Word podeu descarregar la darrera versió de l’OpenOffice, que és una suite ofimàtica de codi lliure que permet obrir tant documents en format ODF com Microsoft Office.

Tot accés a aquest lloc web de l'ORGT resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l'ORGT. De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús - en qualsevol medi - de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l'ORGT. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'ORGT o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
 • Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal, es faran - mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i l'ORGT. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.
 • L'Organisme informa als usuaris del web que les dades personals de l'usuari no seran controlades per galetes (cookies).
 • Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat.
 • L'ORGT no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'ORGT, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'ORGT.
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició oficial dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L'ORGT no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L'ORGT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L'ORGT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

LOPD

Atès el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquest Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través d’aquest web podran ser incloses en un o més fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el telèfon o l’adreça de correu electrònic, consentiu expressament la comunicació, per aquests mitjans, d’informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.

L’ús de la firma electrònica estarà regulat també per les disposicions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (aquesta darrera vigent fins el 2 d’octubre de 2016, data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú).

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l’adreça següent:

 • Delegat de protecció de dades
 • ORGT Diputació de Barcelona
 • Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Mestral
 • 08028 Barcelona
 • Email: dpd.orgt@diba.cat

Enllaços d’interès:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades