• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
 • |
Accessibilitat

Tal com estableix el RD 1494/2007, de 12 de novembre, pel que s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, aquest web compleix les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004.

S’han seguit les pautes WCAG 1.0 de nivell AA establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). I es compleixen els estàndards i les recomanacions del W3C pel que fa a XHTML 1.0 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web, a més de permetre separar l'estructura de la presentació respecte dels continguts.

Periòdicament es du a terme una revisió del compliment d’aquests estàndards. Per a aquesta revisió es fan servir els validadors d'accessibilitat més prestigiosos d'internet. També s’estudia el sentit de cada imatge gràfica així com els descriptius dels enllaços per determinar en quins casos cal incorporar texts alternatius descriptius o títols i es revisen també les taules conceptuals per facilitar-ne la lectura amb programes per a invidents (per exemple l'ús de les taules per motius de disseny no està contemplat i es permet únicament si té sentit conceptual).

El darrer cop que s’ha revisat el nivell d’accessibilitat d’aquest web ha estat el xx de xxxx de 2016.

Aquestes tasques es duen a terme a fi de facilitar l’accessibilitat en les situacions següents

1. Accessibilitat per a persones amb discapacitat

Algunes de les persones que naveguen per la xarxa poden tenir algun tipus de discapacitat psíquica o física que els dificulta l'accés a Internet: problemes o manca de visió, de moviments, o dificultats per utilitzar un teclat o un ratolí, entre d'altres.

2. Persones amb capacitats reduïdes per edat avançada o en entorns especials

Persones amb problemes inherents a l'edat, com pot ser la pèrdua d'agudesa visual. També hi ha persones que accedeixen a Internet en entorns mal il·luminats o sorollosos.

3. Persones amb equips de navegació específics o amb navegadors poc habituals

Hi ha usuaris que tenen dispositius de sortida “sols-text” o amb una pantalla petita. En aquests casos, si seguim les recomanacions d'accessibilitat, les pàgines web s'adapten correctament a aquests dispositius de navegació, cosa que altrament és impossible.

Les recomanacions d'accessibilitat impliquen la utilització dels estàndards, i per tant fan que les pàgines web apareguin correctament i tinguin totes les seves funcionalitats en tots els navegadors que preveuen els estàndards, encara que siguin poc habituals.

Entre d'altres, s’han pres les mesures següents:

 • Escriure o modificar el codi, de forma que es facilita la "lectura" amb programes per a persones amb discapacitat visual, ja que aquests programes fan un tractament seqüencial. Així els menús de navegació apareixen al final i no s’han de tractar a cada canvi de pàgina.
 • Definir les característiques d'estil en fitxers separats, de manera que les pàgines ocupen menys volum de dades, cosa que facilita l'accés amb ordinadors o connexions poc potents.
 • Afegir els comentaris als enllaços i a les imatges, clarificant cada possible acció de navegació en el casos que és necessari per orientar les persones amb discapacitat visual.
 • Utilitzar mides relatives a la tipografia, de manera que cada usuari pot augmentar-la o reduir-la segons la seva agudesa visual.
 • Verificar que els colors i els tipus de lletres són de lectura fàcil per a tots els usuaris.
 • Modificar tot el codi, assegurant la navegació sense ratolí per a persones amb discapacitats motores.

Per facilitar la navegació i fer més satisfactòria l'experiència de l'usuari al llarg de les pàgines que conformen el portal:

 • El disseny de la web s’adapta a les diferents resolucions del navegador, d’aquesta manera l’usuari tindrà la mateixa experiència satisfactòria amb independència del dispositiu d’accés.
 • Les fonts utilitzades tenen mides relatives, la qual cosa permet a l'usuari fer créixer el text utilitzant les opcions del navegador.
 • Es pot navegar pel web utilitzant només el teclat, saltant els enllaços amb la tecla Tab.
 • El codi Javascript utilitzat per desplegar els menús de navegació té una alternativa HTML, que situa els menús al final de la pàgina. Això mateix succeeix si es desactiven els CSS.
 • Es deixa a l'usuari la decisió d'obrir o no una nova finestra de navegació en activar un enllaç.
 • Existeix una versió imprimible de les planes que permet presentar-ne els continguts traient els elements de navegació.

Si teniu algun problema per accedir als continguts del web o voleu fer suggeriments de millora, podeu utilitzar el formulari de l'apartat d'ajuda.


Todos los contenidos de este sitio web están disponibles en castellano a partir de la dirección https://orgtn.diba.cat/?LNG=es-es
Some of the web contents are available in English from the link https://orgtn.diba.cat/?LNG=en-gb